معنی کلمه ژولیوس ها در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژولیوس ها. (اِخ ) نام اخلاف قیصر (ژول سزار). (ترجمه ٔ تمدن قدیم فوستل دکولانژ ص 481).