معنی کلمه مازوپشت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مازوپشت . [ پ ُ ] (اِ مرکب ) صلب . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مازو شود.