معنی کلمه راشتر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
راشتر. [ ت َ ] (اِخ ) نام آبادیی است در شبه قاره ٔ هند که در ناحیه ٔ مابین شمال و مشرق قرار دارد. (از تحقیق ماللهند ص 157).