معنی کلمه چاپکدل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چاپکدل . [ پ ُ دِ ] (ص مرکب ) چابکدل . هوشیار. باحافظه . تیزفهم : نکو خطو داننده باید دبیر شمارنده ، چاپکدل و یادگیر. (گرشاسب نامه ).