معنی کلمه طاحیة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طاحیة. [ ی َ ] (اِخ ) ابن سودبن حجر. بطنی است از اَزد. طاحی ّ منسوب به وی است . (منتهی الارب ).