معنی کلمه ابوالقاسم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالقاسم . [ اَ بُل ْ س ِ ] (اِخ ) حسن بن بشربن یحیی آمدی نحوی کاتب . رجوع به حسن ...شود.