معنی کلمه شهاب الدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شهاب الدین . [ ش ِ بُدْ دی ](اِخ ) رجوع به احمدبن محمد برنسی فاسی مالکی شود.