معنی کلمه نغمه زنی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نغمه زنی . [ ن َ م َ / م ِ زَ ] (حامص مرکب ) عمل نغمه زن . رجوع به نغمه زن شود.