معنی کلمه جنادفة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جنادفة. [ ج ُ دِ ف َ ] (ع ص ) مؤنث جنادف . فربه و قوی ، گویند: ناقة جنادفة و نیز امةٌ جنادفة. (منتهی الارب ).