معنی کلمه ثلاثه ٔ غساله در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثلاثه ٔ غساله . [ ث َ ث َ ی ِ غ َس ْ سا ل َ / ل ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) سه پیاله ٔ شراب که بوقت صبح نوشند و آن شوینده ٔ غمها و شوینده ٔ فضول تن و مزیل کدورت بشریات باشد. (غیاث اللغة از کشف و مدار و مؤید) : ساقی حدیث سرو و گل و لاله میرود وین بحث با ثلاثه ٔ غساله میرود. حافظ. در فارسی آنرا ستا گویند و طبیبی گفته است : نوشی چو ثلاثه ٔ غساله طبعت بکند هوس نواله . (فرهنگ شعوری ).