معنی کلمه نغمه خوان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نغمه خوان . [ ن َ م َ / م ِ خوا / خا ] (نف مرکب ) نغمه سرا. نغمه پرداز. آوازخوان .