معنی کلمه ناخواهانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ناخواهانی . [ خوا / خا] (حامص مرکب ) زهد. (منتهی الارب ). کراهت . نفرت . (یادداشت مؤلف ). بی رغبت شدن . نخواستن . عمل ناخواهان .