معنی کلمه ذغالی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذغالی . [ ذُ ] (ص نسبی ) آلوده به ذغال . منسوب به ذغال . ذغال فروش .