معنی کلمه قلعه بان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه بان .[ ق َ ع َ / ع ِ ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) کوتوال . دژبان .