معنی کلمه ابوالقاسم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالقاسم . [ اَ بُل ْ س ِ ] (اِخ ) بلخی . او راست : کتاب محاسن خراسان .