معنی کلمه قلعه هلاب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه هلاب . [ ق َ ع َ هََ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان چادکان بخش داران شهرستان فریدن ، واقع در 54هزارگزی جنوب خاوری داران . سکنه ٔ آن 20 تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).