معنی کلمه ضفندد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضفندد. [ ض َ ف َ دَ ] (ع ص ) مرد فربه سطبر. (منتهی الارب ). بزرگ . (مهذب الاسماء).

گول . (منتهی الارب ). احمق . (مهذب الاسماء).