معنی کلمه جام باز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جام باز. (نف مرکب ) کاسه گردان .

متقلب ، حقه باز.