معنی کلمه خاطرگرفته در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خاطرگرفته . [ طِ گ ِ رِ ت َ / ت ِ ] (ن مف مرکب ) آزرده خاطر. (آنندراج ).