معنی کلمه قاسم بیهقی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاسم بیهقی .[ س ِ م ِ ب ِ هََ ] (اِخ ) رجوع به قاسم بن دهیم شود.