معنی کلمه حسین ادنه وی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسین ادنه وی . [ ح ُ س َ ن ِ اَ دِ ن َ ] (اِخ ) رجوع به حسین چلبی شود.