معنی کلمه گتیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گتیر. [ گ َ ] (اِ) سراب . (جهانگیری ). رشیدی نوشته بمعنی سراب به بای موحده است مرادف گویر، نه بتا وحق با رشیدی است . حکیم فرزدق گفته است : در نظر آید جهان مثل گتیر میرود عمر گرامی همچو تیر. (انجمن آرا) (آنندراج ). و در لغت فرس اسدی در ص 157، 158 کتیر با کاف تازی و تاء مثناة آمده است .