معنی کلمه قلعه مردان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه مردان . [ ق َ ع َ م َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان کرارج بخش حومه ٔ شهرستان اصفهان ، واقع در 11هزارگزی جنوب خاوری اصفهان متصل به راه کرارج به براگون . سکنه ٔ آن 17 تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).