معنی کلمه ژولیدنی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژولیدنی . [ دَ ] (ص لیاقت ) درخور ژولیدن .