معنی کلمه چال پشت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چال پشت . [ پ ُ] (ص مرکب ) ستوری که شانه و کفلش برآمده و کمرش فرورفته باشد. (ناظم الاطباء). و رجوع به چاک پشت شود.