معنی کلمه ضفعان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضفعان . [ ض َ ] (ع اِ) ثمر سعدان است . (فهرست مخزن الادویه ) (تحفه ٔ حکیم مؤمن ).