معنی کلمه زاب بالا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زاب بالا. [ ب ِ ] (اِخ ) زاب اعلی . (قاموس الاعلام ترکی ) (معجم البلدان ). رجوع به زاب اعلی شود.