معنی کلمه شنوانیده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شنوانیده . [ ش َ / ش ِ ن َ وا دَ / دِ ] (ن مف ) نعت مفعولی از شنوانیدن . رجوع به شنواندن و شنوانیدن شود.