معنی کلمه لاقطالفضة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لاقطالفضة. [ ق ِ طُل ْ ف ِض ْ ض َ ] (ع اِ مرکب ) سنگی سفیداست به غبرت مایل از آن بقدر حبه ای در برابر درمی نقره به پنج گز مسافت بنهند آن درم را به خود کشد و از مقناطیسات هیچ از او بقوت تر نیست . (نزهةالقلوب ).