معنی کلمه وارویق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وارویق . (اِخ ) تلفظ ترکی وارویک . رجوع به وارویک و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود.