معنی کلمه غبن الفاحش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غبن الفاحش . [ غ َ نُل ْ ح ِ ] (ع اِ مرکب ) غَبن ِ فاحش . خسارت صریح و بسیار در خرید جنس به نهجی که دو شخص ماهر از دستورات خرید و فروخت خساره ٔ زیاداز حد عادات در آن تجویز نمایند. (غیاث اللغات ) (آنندراج ذیل غبن فاحش ). غبن الفاحش آن است که در زیر تقویم مقومین درنیاید و گفته اند: آنچه مردم در آن تغابن نیابند . (تعریفات جرجانی ). اگر اصلاً به تقویم مقوم نرسیده باشد آن را غبن فاحش خوانند و این است قول درست ، و فتوی نیز بر آن است . (کشاف اصطلاحات الفنون ). رجوع به غبن الیسیر شود.