معنی کلمه قلعه عباسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه عباسی . [ ق َ ع َ ع َب ْ با ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان همایجان بخش اردکان شهرستان شیراز، واقع در 13 هزارگزی جنوب خاور اردکان و یک هزارگزی شوسه ٔ اردکان به شیراز. سکنه ٔ آن 18 تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).