معنی کلمه برآریدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
برآریدن . [ ب َ دَ ] (مص مرکب ) برآردن . برآوردن . بلند کردن . برکشیدن . رجوع به برآردن و برآوردن شود.