معنی کلمه علی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علی . [ ع َ ] (اِخ ) ابن حسین بن طریف کوفی ، مکنی به ابومنذر. رجوع به علی کوفی شود.