معنی کلمه روبارو کردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
روبارو کردن . [ ک َ دَ ] (مص مرکب ) رجوع به روباروی کردن و روبرو کردن شود.