معنی کلمه بر و فرود در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بر و فرود. [ ب َ رُ ف ُ ] (ترکیب عطفی ، اِ مرکب ) فراز و نشیب و بلند و پست و بلندی و پستی . (از برهان ). اوج و حضیض . پست و بلند: چون بوددرست کار و بارت بندیش بر و فرود کارت . نظامی .