معنی کلمه زامیثن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زامیثن . [ ث َ] (اِخ ) قریه ای است در بخارا. (از معجم البلدان ).