معنی کلمه ابوالفضل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالفضل . [ اَ بُل ْ ف َ ] (اِخ ) علی بن حسین فلکی همدانی . رجوع به علی ... شود.