معنی کلمه قلعه سیان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه سیان . [ ق َ ع َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان رودشت بخش کوهپایه ٔ شهرستان اصفهان ، واقع در 23هزارگزی جنوب کوهپایه و 22هزارگزی جنوب شوسه ٔ اصفهان به یزد. سکنه ٔ آن 19 تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).