معنی کلمه خط آزادی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خط آزادی . [ خ َطْ طِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) قباله و چک که مولی در تحریر عبدی دهد. برات آزادی . (یادداشت بخط مؤلف ). مقابل خط غلامی . (آنندراج ) : گفت که از دست بند عشق تو جستم کم خط آزادی از عذاربرآمد. سوزنی . خط آزادی نگیری صائب از بی طاقتی تا زجان خود چو مرغ نیم بسمل بگذری . صائب (از آنندراج ).