معنی کلمه ضفرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضفرة. [ ض َ ف ِ رَ ] (ع اِ) ریگ توده ٔ کلان یا ریگ که بعض آن بر بعض نشسته باشد. (منتهی الارب ). ریگ برکوفته . (مهذب الاسماء). ج ، ضَفِر.

جانورکی است که شتر را رنجاند. (منتهی الارب ).