معنی کلمه غادرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غادرة. [ دِ رَ ] (اِخ )موضعی است به اسپانیا .