معنی کلمه ظاهرسازی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظاهرسازی . [ هَِ ] (حامص مرکب ) عمل ظاهرساز.