معنی کلمه ثکم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثکم . [ ث ُ ک َ ] (اِخ ) نام مردی است .