معنی کلمه وارون بخت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وارون بخت .[ ب َ ] (ص مرکب ) بخت برگشته . وارونه بخت : چه کند زورمند وارون بخت بازوی بخت به که بازوی سخت . سعدی .