معنی کلمه ذعریة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذعریة. [ ذُ ع َ ری ی َ ] (ع ص ) سنه ٔ ذعریّة؛ سال سخت .