معنی کلمه ثکم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثکم . [ ث ُ ک َ / ث َ ک َ ] (ع اِ) میانه ٔ راه و واضح آن .

میان مرد.