معنی کلمه قلعه ساره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه ساره . [ ق َ ع َ رِ ] (اِخ ) این قلعه بین فیروزآباد و خواجه واقع و آبش از چشمه است . (جغرافیای غرب ایران ص 130).