معنی کلمه تسیپی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تسیپی . [ ت ِ ] (اِخ ) تسپی نصراله فلسفی در فرهنگ اعلام تمدن قدیم فوستل دوکولانژ این کلمه را «تسیپی » ضبط کرده ونوشته است : از بلاد قدیمی بئوسیالبه است که امروز آن را نئوکوریو یا درمیوکاسترو مینامند. مردم این شهر در جنگهای ایران و یونان با سپاهیان لئونیداس یاری کردند و بدین واسطه مشهورند. و رجوع به تسپی شود.