معنی کلمه ضفر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضفر. [ ض َ ف ِ ] (اِخ ) پشته ٔ بلندی در عرفات . (معجم البلدان ).